Z důvodu nedostatku materiálu se zpoždují dodávky na určité sortimenty zboží. Potíže mají výrobci VELUX, Fakro, Dakea a Rooflite. Uvedené dostupnosti na e-shopu nyní nemusí odpovídat reálným termínům dodání. Omlouváme se.

Hasoft Nenasávej hydrofobizační nátěr

Akce Novinka
3 hodnocení
Značka: Hasoft
221 Kč / ks 999 Kč / ks od 221 Kč / ks 183 Kč bez DPH 826 Kč bez DPH od 183 Kč bez DPH
Skladem 5 - 10 pracovních dní Zvolte variantu
Typ
Balení (ml)
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Finální vodoodpudivý nátěr na přírodní i umělý kámen (sochařská díla, obklady fasád, kamenné stavby), střešní krytiny, na všechny typy omítek apod.

Před vložením do košíku prosím vyberte jednu z variant a věnujte pozornost možnostem doprav a osobních odběrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

NENASÁVEJ je hydrofobizační prostředek určený k impregnaci anorganických povrchů proti průniku vody. Užívá se jako finální nátěr na přírodní i umělý kámen (sochařská díla, obklady fasád, kamenné stavby), střešní krytiny, na všechny typy omítek, na cihly, beton a betonové výrobky (například zámkovou dlažbu) apod. Díky minimálnímu difuznímu odporu je vhodný i na ochranu exponovaných částí fasád proti zašpinění. NENASÁVEJ není vhodný do interiéru!

NENASÁVEJ je jednosložková namíchaná hmota sestávající ze siloxanového polymeru v lakovém benzinu.

VÝHODY, POUŽITÍ

 • hydrofobizuje omítky, cihly, beton, povrchy z mramoru, pískovce, žuly apod.
 • sekundárně chrání i před mechy a lišejníky
 • vhodný i na ochranu památkově chráněných kamenných objektů
 • nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů
 • brání přístupu vody i do vlasových trhlinek o šíři až do 0,2 mm
 • oživuje stavební materiál, brání zašpinění povrchu, prodlužuje jeho životnost
 • měřitelně nezvyšuje difuzní odpor
 • na všech neutrálních i alkalických materiálech rychle zasychá
 • odolný teplotním změnám, ultrafialovému záření i exhalátům
 • aplikace štětcem, válečkem nebo nástřikem
 • ošetřený povrch je netoxický
 • není určen pro použití v interiéru
 • hydrofobizační efekt nastává již několik hodin po aplikaci
 • životnost systému 15 let

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřované plochy musí být čisté a suché. Nové omítky musí být vyzrálé (min. 28 dní). Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál. Zašpiněné povrchy je nejlépe omýt tlakovou vodou. Nedoporučuje se používat saponáty. Při ošetření povrchů abrazivními prostředky se doporučuje následné omytí tlakovou vodou. Po umytí je nutné nechat povrch vyschnout 48 hodin.

NENASÁVEJ se nehodí na zasolené a vlhké stavební materiály – pochybnosti konzultujte s technikem firmy.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

NENASÁVEJ je již od výrobce namíchán do optimální hustoty.

POUŽITÍ

NENASÁVEJ se nanáší nezředěný štětcem, válečkováním nebo stříkací pistolí, max. ve dvou vrstvách. Všechny pomůcky je nutné okamžitě po skončení práce omýt v ředidle S 6006. Doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách, nátěr je proschlý během několika hodin, hydrofobizační efekt nastává již po dvou hodinách při normálních klimatických podmínkách. Na takto ošetřený podklad již nelze nanášet další povrchovou úpravu (fasádní barvu, omítku, lepit obklad apod.).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Je prováděná běžná nezávislá kontrola a dozor nad systémem jakosti.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Výrobek NENASÁVEJ má dráždivé účinky na oči, pokožku a sliznice. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Používat vhodné ochranné pomůcky k ochraně kůže, očí a dýchacích cest.

Klasifikace přípravku: Hořlavý, Xn – Zdraví škodlivý

H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/obal zneškodněte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže (po vstříknutí do oka, po vdechnutí aerosolu), v případě požití nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. Při bezvědomí stabilizovat na boku a vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží odložit potřísněný oděv. Kůži omýt velkým množstvím vody, popř. mýdlem nebo jiným obdobným šetrným mycím prostředkem. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem. Nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla. Při zasažení očí ihned promývat proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa vodou, dát vypít asi 1/4 až 1/2 litru vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Zajistit klid, teplo.

Požárně technická charakteristika: Výrobek je hořlavina II. třídy nebezpečnosti. Rozlitá kapalina se sanuje vhodnými absorbenty (písek, wapex apod.). V případě požáru hasit práškovými nebo pěnovými hasicími přístroji.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
čirá
ekvivalentní difuzní tloušťka sd
0,0 m
hmotnost objemová
810 kg/m³
měrná spotřeba
dle savosti 0,2–1,0 l/m²; při aplikaci na fasádní barvy obvykle 0,1 l/m²
obsah sušiny
5 %
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
speciální informace
nepoužívat v interiéru!

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: